خانه / گالری عکس / عکس های هنرمندان / تصاویر/ «شمر»هایی که باید شناخت

تصاویر/ «شمر»هایی که باید شناخت

متولد: 7 آذر 1253- مرگ: 18 آبان 1331.
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود».
وی نخستین صهیونیستی بود که مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۷ آذر ۱۲۵۳- مرگ: ۱۸ آبان ۱۳۳۱٫
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود».
وی نخستین صهیونیستی بود که مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: 24 مهر 1265 - مرگ: 10 آذر 1352.
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود».
وی سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت و مدتی نیز وزارت جنگ و نخست وزیری «دولت عبری» به او سپرده شد.

متولد: ۲۴ مهر ۱۲۶۵ – مرگ: ۱۰ آذر ۱۳۵۲٫
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «آژانس یهود» و «دولت یهود».
وی سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت و مدتی نیز وزارت جنگ و نخست وزیری «دولت عبری» به او سپرده شد.

متولد: 24 مهر 1273 - مرگ: 25 تیر 1344.
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «دولت یهود»
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۲۴ مهر ۱۲۷۳ – مرگ: ۲۵ تیر ۱۳۴۴٫
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «دولت یهود»
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: 13 اردی‌بهشت 1277 - مرگ: 17 آرذ 1357.
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «دولت یهود».
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۱۳ اردی‌بهشت ۱۲۷۷ – مرگ: ۱۷ آرذ ۱۳۵۷٫
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «دولت یهود».
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 3 آبان 1274 - مرگ: 7 اسفند 1347.
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «دولت یهود»
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۳ آبان ۱۲۷۴ – مرگ: ۷ اسفند ۱۳۴۷٫
محل تولد: روسیه.
از بنیان گذاران «دولت یهود»
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: 3 آذر 1268 - مرگ: 13 مهر 1353.
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: ۳ آذر ۱۲۶۸ – مرگ: ۱۳ مهر ۱۳۵۳٫
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد:14 آبان 1263 - مرگ: 3 اردی‌بهشت 1342
محل تولد: روسیه.
وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد:۱۴ آبان ۱۲۶۳ – مرگ: ۳ اردی‌بهشت ۱۳۴۲
محل تولد: روسیه.
وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 15 شهریور 1297 - مرگ: 28 فروردین 1376.
محل تولد: ایرلند.
وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: ۱۵ شهریور ۱۲۹۷ – مرگ: ۲۸ فروردین ۱۳۷۶٫
محل تولد: ایرلند.
وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

26 اردی بهشت 1295 -مرگ: 9 خرداد 1388.
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

۲۶ اردی بهشت ۱۲۹۵ -مرگ: ۹ خرداد ۱۳۸۸٫
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 25 خرداد 1303 - مرگ: 4 اردی‌بهشت 1384.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: ۲۵ خرداد ۱۳۰۳ – مرگ: ۴ اردی‌بهشت ۱۳۸۴٫
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی سال‌ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 10 مرداد 1302 - فعلا در قید حیات.
محل تولد: لهستان.
 وی علاوه بر این که سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت، در مقاطعی به نخست وزیری نیز رسید.

متولد: ۱۰ مرداد ۱۳۰۲ – فعلا در قید حیات.
محل تولد: لهستان.
وی علاوه بر این که سال ها مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت، در مقاطعی به نخست وزیری نیز رسید.

متولد: 17 مهر 1297 - 10 اسفند 1358.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از مهاجران به فلسطین بود).
وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۱۷ مهر ۱۲۹۷ – ۱۰ اسفند ۱۳۵۸٫
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از مهاجران به فلسطین بود).
وی مدتی مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد:14 آذر 1324 - فعلا در قید حیات.
محل تولد: ایران.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد:۱۴ آذر ۱۳۲۴ – فعلا در قید حیات.
محل تولد: ایران.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را در دست داشت.

متولد: 20 فروردین 1300 - مرگ: 6 آبان 1394.
محل تولد: فلسطین اشغالی.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد: ۲۰ فروردین ۱۳۰۰ – مرگ: ۶ آبان ۱۳۹۴٫
محل تولد: فلسطین اشغالی.
وی چندین سال مقام موسوم به ریاست جمهوری را به دست گرفت.

متولد:25 مرداد 1292- مرگ: 19 اسفند 1370.
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد:۲۵ مرداد ۱۲۹۲- مرگ: ۱۹ اسفند ۱۳۷۰٫
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 10 اسفند 1300 - مرگ: 13 آبان 1374.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود و توسط یک صهیونیست افراطی کشته شد.

متولد: ۱۰ اسفند ۱۳۰۰ – مرگ: ۱۳ آبان ۱۳۷۴٫
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود و توسط یک صهیونیست افراطی کشته شد.

متولد: 22 مهر 1294 - مرگ: 10 تیر 1391.
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۲۲ مهر ۱۲۹۴ – مرگ: ۱۰ تیر ۱۳۹۱٫
محل تولد: روسیه.
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 17 شهریور 1318 - فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی.
وی در حال حاضر مقام موسوم به «ریاست جمهوری» را در دست دارد.

متولد: ۱۷ شهریور ۱۳۱۸ – فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی.
وی در حال حاضر مقام موسوم به «ریاست جمهوری» را در دست دارد.

متولد: 23 بهمن 1320 - فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۲۳ بهمن ۱۳۲۰ – فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 8 مهر 1324- فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی مدتی نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۸ مهر ۱۳۲۴- فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی مدتی نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 6 اسفند 1306 - مرگ:21 دی 1392.
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی علاوه بر چند سال تصدی «وزارت جنگ»، چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: ۶ اسفند ۱۳۰۶ – مرگ:۲۱ دی ۱۳۹۲٫
محل تولد: فلسطین اشغالی(پدرش از «روسیه» به فلسطین مهاجرت کرد).
وی علاوه بر چند سال تصدی «وزارت جنگ»، چندین سال نخست وزیر «دولت عبری» بود.

متولد: 29 مهر 1328 - فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی (پدرش از مهاجران به فلسطین بود.)

متولد: ۲۹ مهر ۱۳۲۸ – فعلا در قید حیات.
محل تولد: فلسطین اشغالی (پدرش از مهاجران به فلسطین بود.)


Source link

Check Also

دانلود قسمت ۸ هشتم سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۸ سریال رویا فرمانروای بزرگ دانلود قسمت ۸ هشتم سریال کره ای تلویزیونی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *